Algemene voorwaarden

Op iedere dienstverlening van de onderneming Daems Digital geleverd aan de Klant, hieronder verduidelijkt onder de eerste sectie ‘Definities’, zijn de algemene voorwaarden sinds 1 oktober 2017 van toepassing. Bij een akkoord van het  aangeleverde onderhoudscontract erkent de klant officiële kennis hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hier zijn akkoord voor te geven.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Daems Digital: de handelsnaam van Pieter Daems, Comm V., ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0680.769.358. Gegevens: Daems Digital, Xantenstraat 40/6, 2440 Geel; www.daems-digital.be.

Dienst(en): De (IT) dienst(en)/oplossing(en) die Daems Digital aanbiedt waaronder onderhoud, herstellingen, verkoop/advies van soft- & hardware, netwerkbeheer, systeembeheer, analyses, monitoring en beheer op afstand, backup, anti-virus, mail-, agenda- en webhosting, installatie van soft- & hardware (deze lijst is niet limitatief);

Klant/opdrachtgever: de natuurlijke persoon (particulier) of rechtspersoon die diensten afneemt van Daems Digital;

Overeenkomst/opdracht: de overeenkomst tot het leveren van de diensten door Daems Digital aan de klant;

Partij(en): Daems Digital en/of klant;

Prijzen/tarieven: De afgesproken Prijs die wordt aangerekend aan de klant voor het leveren van de Dienst(en).

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Daems Digital en de klant waarop Daems Digital deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Alle aanbiedingen van Daems Digital – mede inbegrepen de prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend.

Uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst bevat een opdrachtformulering opgemaakt door de Klant en Daems Digital. De overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst door Daems Digital van de door klant voor akkoord geretourneerde (prijs)offerte. Daems Digital zal de opdracht/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een redelijk en bekwaam handelende persoon kunnen worden gesteld uitvoeren.

Indien enige werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van de Klant, dient deze kosteloos zorg te dragen voor werkomstandigheden voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. De klant dient eveneens kosteloos zorg te dragen voor de beschikbaarheid van alle benodigde resources om deze werkzaamheden te verrichten, zowel in de vorm van tijd, kennis en of arbeid van het eigen personeel dat benodigd is voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, alsmede gebruik van de beschikbare infrastructuur, zoals internet en telefonie, zolang dit benodigd is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Ingeval van annulering door de klant/opdrachtgever, is de Klant Daems Digital een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 40% van de overeengekomen prijs. Daems Digital zal een factuur overmaken aan de Klant met opname van de voorziene forfaitaire schadevergoeding. Indien Daems Digital wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Daems Digital het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Daems Digital is gerechtigd een voorschot te eisen ten belopen van 40% van de overeengekomen prijs ter dekking van de voorbereidende kosten.

Daems Digital is eveneens gerechtigd de levering van diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien de opdrachtgever op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen, evenals wanneer Daems Digital aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde Diensten (of programmatuur).

Prijzen-tarieven-kosten

Prijzen en/of tarieven staan vermeld in de offerte tussen Daems Digital en de klant. Alle aanbiedingen en offertes blijven maximum 30 kalenderdagen geldig. Elke geleverde dienst zal gefactureerd worden volgens de prijzen/tarieven gekend door de klant en opgenomen in de offerte.

De kosten die Daems Digital heeft voorgeschoten (software, hardware, internetdiensten, enz…), worden in rekening gebracht.

Betaling

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Niet-betaling op de vervaldag geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot verwijlinteresten aan 12% per jaar en een schadebeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125€, zelfs bij toekenning van respijttermijn(en). Eventuele klachten over de geleverde diensten of te betwisten facturen dienen te gebeuren binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven. Bij niet-betaling behoudt Daems Digital zich het recht voor om verdere leveringen, dienstprestaties of bestellingen stop te zetten. Tevens behoudt Daems Digital zich het recht om de overeenkomst van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Garanties en aansprakelijkheid

Storingen, (verborgen of zichtbare) gebreken dienen gemeld te worden binnen de 5 werkdagen. De melding dient zo gedetailleerd mogelijk omschreven te worden. Indien de door Daems Digital verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot degene die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na onjuiste opslag of onderhoud, enz. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Daems Digital geen invloed op kan uitoefenen. Daems Digital levert een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis.

De klant ontlast Daems Digital van alle aansprakelijkheid inzake de geleverde diensten. De geleverde diensten worden steeds te goeder trouw uitgevoerd, maar Daems Digital kan niet borg staan voor de volledige of gedeeltelijke juistheid ervan. Daems Digital kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door de klant geleden, ten gevolge van niet-tijdige, onvolledige, gebrekkige of onjuiste uitvoering van de overeenkomst.

Daems Digital kan niet instaan voor de volledige of gedeeltelijke juistheid of stiptheid van de geleverde diensten, bij welk communicatiemiddel ook verstrekt en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade, veroorzaakt door onachtzaamheid of door welke handeling ook of het nalaten hiervan, of om welke reden ook met betrekking tot de geleverde diensten. In geen enkel geval kan Daems Digital aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade, van welke aard ook.

Intellectuele eigendom

Op alle geleverde diensten behoudt Daems Digital zich de rechten en bevoegdheden op grond van intellectuele eigendomsrechten, evenals het auteursrecht.

De klant geeft Daems Digital de toestemming om haar (handels)naam en/of merk, evenals het logo, aan te wenden om deze te gebruiken als referentie op haar website (www.daems-digital.be) alsook deze te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten.

Overmacht-kennelijk onvermogen-faillissement-niet nakoming

Indien de (tijdige) levering door overmacht wordt verhinderd, dan heeft Daems Digital het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding. Daems Digital behoudt zich tevens het recht voor de overeenkomst of opdracht van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en/of wanneer klant één of meer bepalingen van de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt na daartoe te zijn aangemaand.

Toepasselijk recht-bevoegde rechtbank

Alle geschillen worden beheerst door het Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd kennis ervan te nemen. In het geval één of meerdere bepalingen ongeldig of nietig worden verklaard, tast dit geenszins de geldigheid aan van de overige bepalingen.

 

Scroll to Top